Visie

Doelstellingen

1.  Onze missie

Basketbal Pitzemburg wil een sportclub zijn met een brede basis, in en rondom Mechelen die competitiebasketbal aanbiedt voor jeugd en seniors, jongens/heren en meisjes/dames en dit op verschillende competitieniveaus (provinciaal/landelijk/nationaal) zodat we een breed publiek kunnen bereiken.Hiernaast organiseren wij ook een training voor kinderen met handicap op zaterdag ( G-Basket) zodat ook deze kinderen een kans krijgen om de sport te beoefenen.
Wij wensen te streven naar tevreden leden, ouders, supporters en sponsors door competitief te zijn, niet alleen op sportief maar ook op sociaal, organisatorisch en commercieel vlak.

2.  Onze waarden

Sociaal
Wij willen een club zijn waarin alle spelers op hun niveau aan bod kunnen komen en waarin iedereen de kans krijgt om zijn basketbaltalent te ontplooien. In dit kader bieden we als club verschillende competitieniveaus aan (gewestelijk (?)– provinciaal – landelijk) zodat iedereen aan zijn trekken kan komen.
Onze mogelijkheden zijn echter niet onbeperkt waardoor we niet alle jongeren, die zich vanaf de leeftijd van 12 jaar aandienen, in onze club kunnen opnemen. Tot de leeftijd van 12 jaar is iedereen welkom en kan iedereen aansluiten. Aansluitingen op latere leeftijd worden bekeken in functie van open plaatsen in de bestaande ploegen, de aanwezige begeleidingsmogelijkheden (voor beginnelingen) en de gewenste versterkingen op landelijk niveau.
Wij nemen als club onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op en werken mee aan het promoten en het aanbieden van een gezonde vrijetijdsbesteding aan de jeugd. Wij staan in deze context open voor samenwerking met andere clubs en de gemeentelijke overheid.

Sportief
Tot hun 12de levensjaar krijgen spelers geen vaste wedstrijdposities toegekend. Hierbij trachten we de spelers op zoveel mogelijke posities te leren spelen, hetgeen de ontwikkeling van de speler alleen maar ten goede komt.
Spelminuten worden in de mate van het mogelijke verdeeld onder alle spelers tot ze de leeftijd van 13 jaar bereikt hebben. Onderscheid wordt gemaakt tussen landelijke en andere ploegen, ook inzet en motivatie worden beloond. Niet alleen talent telt.
In deze periode worden basistechnieken aangeleerd (fundamentals) --> dribbelen, passen, lay-up, shottechniek, enz…
Vervolgens spitsen we ons toe op het tactische aspect --> positie op het veld, looplijnen, systemen aanleren, verschillende manieren van defense spelen,…
Nadien proberen we stelselmatig de jongens/meisjes duidelijk te maken dat ze de minuten op het terrein moeten verdienen door steeds aanwezig te zijn op de trainingen, hard te werken en maximale inzet te vertonen.
Spelers worden doorgeschoven naar een hogere categorie op basis van hun capaciteiten en dit in samenspraak met de speler zelf, zijn/haar ouders, de coach, de sportieve cel en de algemeen coördinator.
De ploegen worden steeds ingedeeld op basis van de kwaliteiten van de spelers. Dit principe passen we toe vanaf het moment dat een speler de leeftijd heeft bereikt van 12 jaar.
Door op deze manier te werk te gaan voorzien we tevens ook een vlotte overgang van de jeugdspeler naar een seniorsploeg. We trachten dan ook, in de mate van het mogelijke, dezelfde principes te hanteren bij de senioren.

Familiaal
Wij willen een familiale club blijven waar vriendschap en gezelligheid belangrijk zijn, waar er een band is tussen spelers, trainers, ouders en club die het loutere sportieve overschrijdt, waar iedereen bereid is om, indien nodig, een handje toe te steken.

Gezond
Gezondheid staat voorop. De fysieke gezondheid van onze leden – de financiële gezondheid van de club.

Respect en samenwerking
In onze onderlinge relaties zijn respect en samenwerking sleutelwoorden.
Respect en samenwerking van bestuursleden voor en met elkaar.
Respect van de leden en trainers voor het bestuur en omgekeerd.
Respect van de spelers voor hun trainers en omgekeerd.
Respect van ouders voor bestuur, trainers, spelers en omgekeerd.
Samenwerking van alle betrokkenen om er samen iets van te maken.
Respect voor de tegenstrevers.
Respect voor de scheidsrechters.
Respect voor genomen beslissingen.
Respect voor het materiaal.

3. Onze ambitie  

Seniors:
Uitbouwen van een ploeg die hoofdzakelijk bestaat uit spelers uit onze eigen jeugdopleiding
 
Jeugd:
Met onze jeugd hebben wij de ambitie om voor elke leeftijdscategorie (waar mogelijk) competitie op provinciaal en landelijk niveau aan te bieden en dit zowel voor jongens als meisjes.
De landelijke ploegen worden maximaal samengesteld met jeugd uit eigen rangen. Wel streven we ernaar deze ploegen sterk genoeg te maken om aan de top van de rangschikking te kunnen meespelen. In functie van deze doelstelling is het mogelijk om jeugdspelers van buitenuit aan te trekken om een landelijk ploeg te vervolledigen op posities waar geen eigen jeugdspeler op landelijk niveau gepercipieerd wordt. Het is echter niet onze ambitie om voor alle posities spelers te gaan zoeken. We moeten onze eigen jongere zo opleiden dat we uit de club onze doelen kunnen behalen.

Algemeen genomen willen wij een kwalitatief sterke jeugdopleiding aanbieden die spelers die er het talent voor hebben in staat stelt om als senior te acteren op landelijk of nationaal niveau en aan alle anderen op hun best mogelijke niveau. Hierbij mogen we het aspect ontspanning niet uit het oog verliezen, zeker bij de jongere leeftijdscategorieën.